Dịch vụ

Tư vấn thuế, quyết toán thuế TNDN, TNCN

Tư vấn thuế

 1. Tư vấn cách kê khai thuế, điều chỉnh hồ sơ khai thuế,
 2. Tư vấn về tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ
 3. Tư vấn chi phí hợp lý hợp lệ, chi phí tương ứng phù hợp với Doanh thu hoạt động của doanh nghiệp,
 4. Tư vấn lập định mức tiêu hao Nguyên vật liệu _ định mức sản xuất kinh doanh (nếu có),
 5. Tư vấn về chi phí lao động tiền lương; Tư vấn tham gia BHXH,
 6. Tư vấn xử lý chênh lệch giữa chi phí thuế và chi phí kế toán,
 7. Tư vấn thành lập Công đoàn Cơ sở (áp dụng từ 5 lao động trở lên),
 8. Tư vấn Đăng ký Thỏa ước Lao động tập thể (áp dụng khi đủ điểu kiện thành lập Công đoàn cơ sở),
 9. Tư vấn đăng ký Nội quy lao động (áp dụng từ 10 lao động trở lên),
 10. Tư vấn soạn Hợp đồng lao động, đăng ký MST Thu nhập cá nhân, đăng ký giảm trừ gia cảnh (nếu có),

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Chúng tôi sẽ lập biểu mẩu báo cáo tài chính và quyết toán thuế theo phần mềm kê khai thuế HTKK của cục thuế Tp.HCM gồm:

 • Bảng cân đối kế toán.
 • Bảng cân đối số phát sinh.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ (theo PP trực tiếp – gián tiếp).
 • Quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN).
 • Kết quả họat động sản xuất kinh doanh (phụ lục 03-1A).
 • Bảng tổng hợp quan hệ ngân sách nhà nước.

Hàng năm:

 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp + thuế giá trị gia tăng;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền (trực tiếp – gián tiếp)
 • Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.
 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.
 • Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

Bình luận facebook